Regulamin konkursu PanPablo “Konkurs Torba Ucon”

§ 1 Postanowienia ogólne
1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie “Konkurs Ucon” (dalej: „Konkurs”), prowadzonym przez sklep PanPablo.pl, którego właścicielem jest sklep PanPablo, SMART RETAIL SP. Z O.O., ul. Gabrieli Zapolskiej 1, 50-032 Wrocław.
1.2 Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej: „Regulamin”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.2 Konkurs prowadzony będzie w serwisie Instagram na profilu sklepu PanPablo pod adresem https://www.instagram.com/panpablo
1.3 Organizatorem Konkursu jest PanPablo (dalej „Organizator”). Czynności związane z obsługą techniczną i wyłonieniem zwycięzców Konkursu, prowadzi Organizator.
1.4 Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od wtorku 30.08.2022 r. (od godziny publikacji posta konkursowego) do czwartku 1.09.2022 r. (do godziny 24:00).
1.5 Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez serwis Instagram. Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Instagram. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia serwisu Instagram z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko serwisowi Instagram roszczenie związane z niniejszym Konkursem.

§ 2 Uczestnicy konkursu
2.1 W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która:
· jest użytkownikiem serwisu Instagram,
· posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
· jest pełnoletnia lub posiada zgodę rodzica, opiekuna prawnego na udział w Konkursie,
· nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem,
· zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia,
· wykonała Zadanie Konkursowe.
2.2 W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
2.3 Brak spełnienia któregokolwiek z warunków stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu.

§ 3 Zasady i przebieg konkursu
3.1 Zadanie Konkursowe “Konkurs Torba Ucon”: w komentarzu do posta konkursowego należy odpowiedzieć na pytanie: “Zinterpretuj wzór, który stworzyła Ada Zielińska na Torbie Ucon Acrobatics”. Dodatkowo należy oznaczyć drugą osobę w komentarzu.
3.2 Jeden Uczestnik może opublikować więcej niż jeden komentarz, z zastrzeżeniem, że w konkursie weźmie udział tylko jeden komentarz udzielony przez danego Uczestnika. 3.3 Organizator wybierze najciekawszą według swojej subiektywnej opinii komentarze i nagrodzi jego autora.
3.4 Organizator powiadomi Uczestników o zwycięzcy do dnia 2.09.2022r. za pomocą informacji pod postem konkursowym oraz skontaktuje się ze zwycięzcąw wiadomości prywatnej.
3.5 Organizator zastrzega sobie prawo do nieargumentowania wyboru zwycięzcy.
3.6 Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie.
3.7 Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie wiadomości o tytule: „Rezygnuję z udziału w konkursie” na adres sklep@panpablo.pl wraz z podaniem swojej nazwy użytkownika w serwisie Instagram.

§ 4 Nagrody
4.1 Nagrodami w konkursie są: Torba Ucon Acrobatics Kito Motif 2.0 Ada Zielińska, w ilości 10 sztuk. Produkt nie przekracza łącznej wartości 1038 zł i nie może być wymieniony na ekwiwalent pieniężny.
4.2 W konkursie wygrywa 5 osób, która spełniła warunki konkursowe w serwisie Instagram. Każda osoba dostaje 2 torby, dla siebie i oznaczonej osob.
4.3 Do nagrody przyznawana jest dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości nagrody, na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Zdobywca Nagrody zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie.
4.4 Warunkiem otrzymania wygranej przez siebie nagrody jest przesłanie prywatnej wiadomości zwrotnej w serwisie Instagram, w której znajdzie się imię i nazwisko zwycięzcy.
4.5 Nagroda zostanie wysłana po uzgodnieniu formy wysyłki przez obie strony.
4.6 Zwycięzca konkursu otrzymuje gwarancję na wygrany produkt. Zwycięzca może złożyć reklamację do 2 lat od daty otrzymania nagrody, którą organizator rozpatrzy w czasie nie dłuższym niż 14 dni.

§ 5 Przetwarzanie danych osobowych
5.1 Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest sklep PanPablo, SMART RETAIL SP. Z O.O., ul. Gabrieli Zapolskiej 1, 50-032 Wrocław.
5.2 Uczestnicy Konkursu akceptują wykorzystanie i przetwarzanie ich danych osobowych w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.
5.3 Dane osobowe Uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182), a Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania, jak również ich usunięcia.
5.4 Dane uczestników nie będą przekazywane innym podmiotom.
5.5 Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia Konkursu

§ 6 Tryb składania reklamacji
6.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać najpóźniej w terminie 45 dni od dnia rozwiązania Konkursu, tj. od ogłoszenia listy laureatów, za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres e-mail Organizatora: sklep@panpablo.pl
6.2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres – w przypadku reklamacji w formie pisemnej, numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
6.3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora. Organizator będzie rozpatrywać reklamacje uczestników na podstawie Regulaminu. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
6.4. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma rozstrzygnięcie Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, z którego przesłała reklamację.
6.5. Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień konsumentów, które przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającym konsumentom określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

§ 7 Postanowienia końcowe
7.1 Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.
7.2 W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu Cywilnego
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel