Regulamin usługi czyszczenia obuwia

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin wraz z załącznikami; informujący o obowiązkach oraz uprawnieniach stron umowy;
 2. Strona – stroną umowy jest Klient lub Usługodawca (Smart Retail sp. z o.o.); jako „Strony” rozumie się Klienta oraz Usługodawcę łącznie;
 3. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta na odległość przez strony, przy braku jednoczesnej obecności dwóch stron umowy; umowa zawierana jest z wykorzystaniem kanałów komunikacji na odległość (określonych formy składania zamówień na odległość);
 4. Serwis internetowy lub Sklep – serwis internetowy dostępny pod www.panpablo.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności dokonywać zamówienia usługi;
 5. Usługodawca – Smart Retail sp. z o.o. z siedzibą w Wrocławiu, ul. Gabrieli Zapolskiej 1, 50-032 Wrocław, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000774993 posługującą się numerem NIP 521-385-76-26;
 6. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Serwisu internetowego, nabywająca usługi za pośrednictwem strony internetowej, telefonicznie lub bezpośrednio, w sklepie stacjonarnym;
 7. Konsument - Klient, który jest osobą fizyczną i spełnia kryteria określone w definicji z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z tą definicją za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 8. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług świadczonych przez sklep stacjonarny Usługodawcy;
 9. Forma płatności – forma zapłaty za zamówioną usługę, wybrana przez kupującego podczas składanego zamówienia oferowana przez stronę internetową lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze sklepem w innej formie niż prezentowane w serwisie internetowym formy płatności;   
 10. Forma dostawy – forma dostarczenia zamówionej usługi, wybrana przez kupującego podczas składanego zamówienia lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy dostawy;
 11. Przedmiot umowy lub przedmiot świadczenia – wybrane przez kupującego usługi, będące przedmiotem umowy lub przedmiotem świadczenia; w zakres przedmiotu umowy wlicza się również świadczenie dostawy produktu przez usługodawcę, w przypadku wybrania przez kupującego jednej z oferowanych przez usługodawcę form dostawy produktu;
 12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020.287 t.j.);
 13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020.344 ty.j.);
 14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy, określające w szczególności rodzaj i liczbę usług.

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawarcia oraz wykonania usługi czyszczenia obuwia przez Usługodawcę dostępnej za pośrednictwem serwisu internetowego pod adresem: www.panpablo.pl oraz w sklepie stacjonarnym przy ulicy Piłsudskiego 52 w Wrocławiu.
 2. Usługa czyszczenia obuwia dotyczy wyłącznie obuwie marki Birkenstock oraz jest dostępna dla wszystkich Klientów.
 3. Zakres usług czyszczenia obuwia obejmuje wyłącznie czyszczenie zabrudzeń wynikających z codziennego użytkowania obuwia, pielęgnację cholewki oraz czyszczenie i zabezpieczanie korkowej podeszwy odpowiednim preparatem.
 4. Usługa czyszczenia obuwia nie podlega promocjom ani obniżkom.
 5. Usługodawca w ramach usługi czyszczenia obuwia nie dokonuje napraw uszkodzeń mechanicznych (takich jak: pęknięcia, zarysowania, klejenie rozklejonych części), odbarwień, stałych zabrudzeń, wymiany elementów obuwia ( np. klamerek, pasków, podeszw).
 6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Usługodawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.panpablo.pl oraz zapisać jego treść i sporządzić wydruk.
 8. Pozostawienie butów w sklepie stacjonarnym (lub kupienie usługi za pośrednictwem serwisu www.panpablo.pl) oznacza akceptację niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na dokonanie usługi.
 9. Usługodawca zastrzega prawo odmówienia wykonania usługi jeżeli jej wykonanie nie jest możliwe lub wiązałoby się dla Usługodawcy z nadmiernymi trudnościami, w szczególności w przypadku wysokiego stopnia zniszczenia obuwia, gdy zawiera ono uszkodzenia mechaniczne lub stałe, nieusuwalne zabrudzenia albo w przypadku, gdy obuwie posiada elementy, które mogą ulec zniszczeniu w trakcie czyszczenia..
 10. W przypadku określonym w ust. 9 Usługodawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w transakcji. W przypadku płatności kartą upominkową, zwrotu dokonamy na kartę upominkową.
 11. W przypadku określonym w ust. 9 Usługodawca dokona zwrotu obuwia na adres podany przez Klienta w formularzu.
 12. Usługodawca nie odpowiada za uszkodzenia mechaniczne powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania obuwia, takie jak: rozerwania od uderzeń, zadrapania, plamy, użycie niewłaściwych kosmetyków, akcesoriów lub metod czyszczenia, konserwacji oraz przechowywania oraz uszkodzenia wynikające z naturalnego zużycia i starzenia się obuwia: rysy, zabrudzenia, zacieki solne oraz po przemoczeniu.
 13. Obuwie po wykonaniu usługi odsyłane jest na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
 14. W przypadku wykonania usługi w sklepie stacjonarnym Klient nie składa zamówienia za pośrednictwem Serwisu internetowego, a wypełnia formularz oraz dokonuje płatności w sklepie stacjonarnym.
 15. O gotowości do odbioru obuwia w sklepie stacjonarnym Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo na numer/adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 16. Usługodawca zastrzega, iż w przypadku wykonania usługi czyszczenia obuwia utraci on prawo do odstąpienia od umowy ( zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta).
 17. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Klienta gwarancji producenta w wyniku wykonania Usługi.
 18. Klient zlecający wykonanie usług czyszczenia obuwia akceptuje fakt, że podczas czyszczenia obuwia mogą wystąpić m.in. następujące zdarzenia: 1) obuwie może stać się jaśniejsze, 2) włosie użyte w obuwiu może zostać podniesione w skutek, czego dojdzie do zmiany w kolorze/odcieniu obuwia, 3) struktura nabuku może ulec zmianie, 4) w przypadku zamszu może dojść do różnic w intensyfikacji koloru, 5) pewne zabrudzenia nie będą możliwe do usunięcia.

III. Procedura zawarcia umowy

 1. Informacje o usługach podane w serwisie internetowym, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. W celu zawarcia umowy za pośrednictwem Serwisu internetowego należy wejść na stronę internetową www.panpablo.pl, dokonać wyboru usług, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 3. Wybór zamawianych przez Klienta usług dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
 4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty" lub inny równoznacznie informujący o obowiązku zapłaty – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranych usług. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 5. Po podaniu przez Klienta korzystającego z Serwisu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: 1) przedmiotu zamówienia, 2) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują), 3) wybranej metody płatności, 4) wybranego sposobu dostawy, 5) czasu dostawy.
 6. W celu wykonania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub równoważnego.
 7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Smart Retail Sp. z o.o. umowy, zgodnie z treścią Regulaminu. 8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 9. Umowa zawierana jest w języku polskim. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz ogólnych warunków (Regulamin) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

IV. Ceny i metody płatności

 1. Ceny usług podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
 2. Opłata za usługę pobierana jest z góry.
 3. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty ceny: 1) przelewem na numer konta bankowego 40 1140 1977 0000 2392 4300 1001, 2) płatnością elektroniczną za pośrednictwem Przelewy24, 3) kartą płatniczą
 4. Podana w serwisie internetowym cena usługi dotyczy 1 pary obuwia. 5. Klient dokonuje zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Opłata za usługę pobierana jest z góry.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmiot realizujący dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych. Aktualne ceny oraz wysokości kosztów dostawy przedstawione są na podstronie serwisu internetowego.

V. Dostawa i wysyłka obuwia

 1. Dostawa obuwia będącego przedmiotem świadczenia odbywa się na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i krajów Unii Europejskiej oraz odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa obuwia będącego przedmiotem świadczenia dokonywana na terenie Polski odbywa się Paczkomatami Inpost. Dostawa zagraniczna dokonywana jest za pośrednictwem kurierów DPD.
 3. Koszty dostawy na terenie Polski oraz przesyłek zagranicznych zostaną wskazane w momencie składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru firmy kurierskiej oraz miejsca dostawy.
 4. Kwota zamówienia, powyżej której dostawa jest darmowa: 200 zł (dla przesyłek zagranicznych 600zł).
 5. Termin realizacji dostawy uzależniony jest od danego kuriera.
 6. W przypadku wykonania usługi w sklepie stacjonarnym Klient zobowiązany jest samodzielnie dostarczyć i odebrać obuwie stanowiące przedmiot świadczenia.
 7. W jednej przesyłce można odesłać większą ilość par obuwia z zastrzeżeniem, iż ilość par obuwia odpowiada ilości zakupionych usług (jedna usług to jedna para butów) oraz karton, w który zostaną zapakowane odpowiada warunkom przewozowym kuriera.
 8. Obuwie przed wysyłką powinno zostać wstępnie oczyszczone przez Klienta z piasku oraz innego rodzaju brudu oraz zapakowane w karton i należycie zabezpieczone.

VI. Czas realizacji usługi

 1. Przewidywany czas realizacji usługi wynosi 10 dni roboczych od momentu otrzymania obuwia przez Usługodawcę.
 2. Do czasu realizacji usługi wlicza się sam proces czyszczenia, schnięcia obuwia, ich pakowania oraz ich przekazania kurierowi do wysyłki. Do czasu realizacji nie wlicza się czas dostawy.
 3. Usługodawca zastrzega, iż w szczególnych przypadkach termin określony w ust. 1 może ulec wydłużeniu – w takim wypadku Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

VII. Reklamacje

 1. Klient ma prawo do reklamacji usługi.
 2. Aby dokonać reklamacji należy wypełnić formularz reklamacyjny i odesłać wraz z obuwiem na własny koszt Klienta na dane: Smart Retail sp. z o.o. z siedzibą w Wrocławiu, ul. Gabrieli Zapolskiej 1, 50-032 Wrocław. 
 3. Maksymalny termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od dnia otrzymania reklamacji wraz z obuwiem, którego dotyczy.
 4. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany mailową na wskazany adres w korespondencji, sms, lub bezpośrednio w lokalu.
 5. Reklamacji nie podlegają nowe zabrudzenia wynikające z użytkowania obuwia po wykonaniu usługi czyszczenia obuwia uszkodzenia mechaniczne oraz wady wynikające z normlanego zużycia eksploatacyjnego.
 6. W przypadku uwzględnienia reklamacji zwrot kwoty nastąpi w terminie 14 dni na rachunek bankowy wskazany w formularzu reklamacyjnym.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. zgłosić naruszenie praw konsumenckich do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKiK), złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie pytania dotyczące usługi należy kierować na adres e-mail: uslugi@panpablo.pl. 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 czerwca 2022 r.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel